/

Temel İnsan Haklarımız Nelerdir?

Temel İnsan Haklarımız Nelerdir?
Temel İnsan Haklarımız Nelerdir?

Tüm insanların sahip olduğu ve yaşaması için gerekli olan şeylere insan hakları denir.
Peki kelime olarak “hak” ne anlama gelmektedir. Hak, kişinin hukuken korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi veren bir menfaattir. Buradan da hakların sahibinin yani insan haklarının bizim olduğunu görebiliyoruz.

Temel İnsan Haklarımız Nelerdir?
Temel İnsan Haklarımız Nelerdir?

Madde 1

Tüm insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdan sahibidirler ve birbirlerine karşı kardeşçe hareket etmelidirler.

Gamex

Madde 2

Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya diğer herhangi bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge’de belirtilen tüm hak ve özgürlüklerden yararlanabilir. Ayrıca, ister bağımsız, ister tröst, kendi kendini yönetememe veya diğer herhangi bir egemenlik sınırlaması altında olsun, bir kişinin ait olduğu ülke veya bölgenin siyasi, yargısal veya uluslararası statüsü temelinde hiçbir ayrım yapılmayacaktır.

Madde 3

Herkesin yaşama, özgürlük ve kişi güvenliği hakkı vardır.

Madde 4

Hiç kimse köle veya köle olarak tutulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü şekliyle yasaklanacaktır.

Madde 5

Hiç kimse işkenceye veya zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulamaz.

Madde 6

Herkes, nerede olursa olsun, yasa önünde bir kişi olarak tanınma hakkına sahiptir.

Madde 7

Herkes yasa önünde eşittir ve herhangi bir ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunma hakkına sahiptir. Herkes, bu Bildirge’yi ihlal eden her türlü ayrımcılığa ve bu tür ayrımcılığa yönelik her türlü tahrike karşı eşit korunma hakkına sahiptir.

Madde 8

Herkes, kendisine anayasa veya kanunla tanınan temel hakları ihlal eden eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler tarafından etkili bir hukuk yoluna başvurma hakkına sahiptir.

Madde 9

Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, tutuklanamaz veya sürgüne gönderilemez.

Madde 10

Herkes, haklarının ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve kendisine karşı herhangi bir suç isnadının belirlenmesinde, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adil ve kamuya açık olarak tam bir eşitlikle yargılanma hakkına sahiptir.

Madde 11

 1. Bir suçla itham edilen herkesin, savunması için gerekli tüm güvencelere sahip olduğu açık bir yargılamada yasaya göre suçluluğu kanıtlanana kadar masum sayılma hakkı vardır.
 2. Hiç kimse, işlendiği sırada ulusal veya uluslararası hukuka göre suç teşkil etmeyen herhangi bir fiil veya ihmalden dolayı suçlu tutulamaz. Ayrıca, suçun işlendiği tarihte uygulanmakta olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

Madde 12

Hiç kimsenin özel hayatına, ailesine, konutuna veya haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz. Herkesin bu tür müdahale veya saldırılara karşı hukuk tarafından korunma hakkı vardır.

Madde 13

 1. Herkes, her devletin sınırları içinde serbest dolaşım ve ikamet hakkına sahiptir.
 2. Herkesin kendi ülkesi dahil herhangi bir ülkeyi terk etme ve ülkesine geri dönme hakkı vardır.

Madde 14

 1. Herkesin zulümden başka ülkelerde sığınma talep etme ve bu haklardan yararlanma hakkı vardır.
 2. Bu hak, gerçekten siyasi olmayan suçlardan veya Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı fiillerden kaynaklanan kovuşturmalarda ileri sürülemez.

Madde 15

 1. Herkesin vatandaşlık hakkı vardır.
 2. Hiç kimse keyfi olarak vatandaşlığından çıkarılamaz ve vatandaşlığını değiştirme hakkından mahrum bırakılamaz.

Madde 16

 1. Reşit erkek ve kadınlar, ırk, milliyet veya din bakımından herhangi bir sınırlama olmaksızın evlenme ve aile kurma hakkına sahiptir. Evlilikte, evlilik sırasında ve evliliğin sona ermesinde eşit haklara sahiptirler.
 2. Evlilik, ancak müstakbel eşlerin özgür ve tam rızaları ile akdedilir.
 3. Aile, toplumun doğal ve temel birimidir ve toplum ve Devlet tarafından korunma hakkına sahiptir.

Madde 17

 1. Herkesin tek başına veya başkalarıyla birlikte mülk sahibi olma hakkı vardır.
 2. Hiç kimse keyfi olarak mülkiyetinden yoksun bırakılamaz.

Madde 18

Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, dinini veya inancını değiştirme hürriyetini ve dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık veya özel surette öğretim, uygulama, ibadet ve ayinlerle izhar etme hürriyetini içerir.

Madde 19

Herkesin düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı vardır; bu hak, müdahale olmaksızın fikir sahibi olma ve herhangi bir medya aracılığıyla ve sınırlara bakılmaksızın bilgi ve fikirleri arama, alma ve yayma özgürlüğünü içerir.

Madde 20

 1. Herkes barışçıl toplanma ve dernek kurma özgürlüğüne sahiptir.
 2. Hiç kimse bir derneğe üye olmaya zorlanamaz.

Madde 21

 1. Herkes, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler aracılığıyla ülkesinin yönetimine katılma hakkına sahiptir.
 2. Herkes kendi ülkesindeki kamu hizmetlerinden eşit yararlanma hakkına sahiptir.
 3. Halkın iradesi, hükümet otoritesinin temeli olacaktır; bu irade, genel ve eşit oyla yapılacak ve gizli oyla veya eşdeğer serbest oylama usulleriyle yapılacak periyodik ve gerçek seçimlerde ifade edilecektir.

Madde 22

Herkesin, toplumun bir üyesi olarak, sosyal güvenlik hakkı vardır ve ulusal çaba ve uluslararası işbirliği yoluyla ve her Devletin teşkilatına ve kaynaklarına uygun olarak, toplum için vazgeçilmez olan ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan yararlanma hakkına sahiptir. onuru ve kişiliğinin özgür gelişimi.

Madde 23

 1. Herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli çalışma koşulları ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.
 2. Herkes, hiçbir ayrım gözetilmeksizin, eşit işe eşit ücret alma hakkına sahiptir.
 3. Çalışan herkes, kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayan ve gerekirse diğer sosyal koruma araçlarıyla tamamlanan adil ve uygun bir ücret alma hakkına sahiptir.
 4. Herkesin çıkarlarını korumak için sendika kurma ve sendikalara üye olma hakkı vardır.

Madde 24

Herkesin, çalışma saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılması ve ücretli periyodik tatiller de dahil olmak üzere, dinlenme ve eğlenme hakkı vardır.

Madde 25

 1. Herkes, kendisinin ve ailesinin sağlık ve esenliği için beslenme, giyim, barınma ve tıbbi bakım ve gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere yeterli bir yaşam standardına ve işsizlik, hastalık durumunda güvenlik hakkına sahiptir. , engellilik, dulluk, yaşlılık veya kontrolü dışındaki koşullarda geçim sıkıntısı.
 2. Annelik ve çocukluk, özel bakım ve yardım alma hakkına sahiptir. Evlilik içi veya evlilik dışı doğan tüm çocuklar aynı sosyal korumadan yararlanır.

Madde 26

 1. Herkesin eğitim hakkı vardır. Eğitim, en azından ilk ve temel aşamalarda parasız olacaktır. İlköğretim zorunlu olacaktır. Teknik ve mesleki eğitim genel olarak sağlanmalı ve yüksek öğretim liyakat esasına göre herkes tarafından eşit olarak erişilebilir olmalıdır.
 2. Eğitim, insan kişiliğinin tam gelişimine ve insan haklarına ve temel özgürlüklere saygının güçlendirilmesine yönelik olmalıdır. Tüm uluslar, ırk veya din grupları arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu teşvik edecek ve Birleşmiş Milletlerin barışın korunmasına yönelik faaliyetlerini ilerletecektir.
 3. Ana-baba, çocuklarına verilecek eğitimin türünü seçme konusunda öncelikli hakka sahiptir.

Madde 27

 1. Herkesin toplumun kültürel yaşamına özgürce katılma, güzel sanatlardan yararlanma ve bilimsel gelişmeye ve bunun yararlarına ortak olma hakkı vardır.
 2. Herkesin, yaratıcısı olduğu her türlü bilim, edebiyat ve sanat ürünlerinden doğan manevi ve maddi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır.

Madde 28

Herkesin, bu Bildirge’de belirtilen hak ve özgürlüklerin tam anlamıyla gerçekleştirilebileceği bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır.

Madde 29

 1. Herkesin, kişiliğinin özgür ve tam gelişiminin mümkün olduğu topluluğa karşı görevleri vardır.
 2. Herkes, hak ve özgürlüklerinin kullanılmasında, yalnızca başkalarının hak ve özgürlüklerinin gereğince tanınmasını ve bunlara saygı gösterilmesini sağlamak ve ahlakın, kamu düzeninin adil gereklerini karşılamak amacıyla, ancak kanunla belirlenen sınırlamalara tabi tutulabilir. ve demokratik bir toplumda genel refah.
 3. Bu hak ve özgürlükler hiçbir şekilde Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı olarak kullanılamaz.

Madde 30

Bu Bildirge’deki hiçbir şey, herhangi bir Devlet, grup veya kişiye herhangi bir faaliyette bulunma veya burada belirtilen hak ve özgürlüklerden herhangi birini yok etmeyi amaçlayan herhangi bir eylemde bulunma hakkı verecek şekilde yorumlanamaz.

Girişim Haberleri Kimdir?

Girişim Haberleri; Kasım 2020’den beri etkin ve aktif faaliyet gösteren, girişimcilik ekosistemine ait her bir parçaya değer vererek ilerleyen bir haber ve içerik sitesidir. Girişim Haberleri’nin en büyük misyonu, iş dünyasına hükmeden girişim ve yatırım aksiyonlarını inovatif bir ele alış ile bu sistemin parçası olan herkese dağıtmaktır. En büyük amacımız ise, ekosistemin en büyük haber kaynağı ve en çeşitli içerik üreticisi olarak, okurlarımıza yalnızca gelişmeleri iletmek değil, onların da bu gelişmelerin bir parçası olduklarını hissettirmektir. Siz de ekosistemdeki gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız bültenimize abone olabilir, bu ekosistemin bir parçası olarak her gün büyümek ve gelişmek istiyorsanız bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek ailemize katılabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer #KişiselGelişim Yazılarımız İçin Tıklayınız.

Dilerseniz Girişim Haberleri Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

Dilerseniz Girişim Haberleri LinkedIn hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

Eray Avcı

Kendimi arıyorum, yoldayım, tadını çıkarıyorum

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.